Vedtekter

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn skal være Finnsnes Forum.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er å styrke Finnsnes som senter for opplevelse, kultur og handel for hele regionen, samt bidra til et positivt samarbeid mellom næringsdrivende, gårdeiere, foreninger og beboere.
Foreningen skal arbeide med faglig/politiske spørsmål som angår Finnsnes sentrum og være høringsinstans ovenfor offentlige myndigheter.
Foreningens oppgave er gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter, i samarbeid med ulike aktører, å skape et attraktivt sentrum med vekt på trivsel for store og små.

§ 3 Medlemmer

Som medlem i Finnsnes Forum kan opptas bedrifter, organisasjoner og enkeltmedlemmer.
Bedrifter betaler årskontigent + serviceavgift til foreningens drift. Organisasjoner og enkeltmedlemmer betaler kun årskontigent.
Satsene for årskontigent og serviceavgift fastsettes av årsmøte


§ 4 Styret

Selskapets styre skal bestå av 3-5 medlemmer + 2 varamedlemmer.
I styret skal stiftelsen Finnsnes i Fest ha et medlem m/personlig varamedlem.
Styrets medlemmer fungerer i to år av gangen og kan gjenvelges.
Styrets leder velges av årsmøte.
Styret ansetter daglig leder som forestår den daglige ledelse av selskapet.

§ 5 Styrets arbeid

Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med bestemmelser og fullmakter gitt av årsmøte og skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av virksomheten.
Styret utarbeider strategiplan.
Styret skal årlig opprette råd eller aktivitetsgrupper med minimum fem personer fra medlems-grupper/næringer som krever det.
Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer ber om det.
Med innkallingen skal det følge sakliste.

Styret er beslutningsdyktig når 3 av styrets medlemmer, eventuelt varamedlemmer, er tilstede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme.
Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 6 Årsmøte

Årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned. Innkallelse skjer med minst 14 - fjorten - dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være styre ihende senest 3 uker før årsmøte avholdes.
På årsmøte skal behandles:

A. Styrets årsberetning
B. Årsregnskap m/revisors beretning.
C. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift.
D. Innkomne forslag.
E. Valg av styremedlemmer, styreleder, valgkomite og revisor.
F. Fastsettelse av godtgjøring til styremedlemmene.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøte. Forslag til vedtektsendring må være innsendt til styret innen 3 uker før årsmøte avholdes.
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 9 Fusjon eller oppløsning

Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Finnsnes Forum fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær årsmøte, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte.
Ved fusjon eller oppløsning skal Finnsnes Forums eiendeler anvendes på den måte årsmøtet bestemmer.

Tusen takk til våre fantastiske samarbeidspartnere som er med på ALT vi gjør!

Content © 2013 Finnsnes Forum (Org.nr: 997 754 654). All Rights Reserved.

App design and development by HePe